YQuoc.name.vn

Khả Thi Mới Về Bản Quyền Youtube

Hiện nay một số Net tại Việt Nam cũng như nước ngoài đã có những quy định mới về bản quyền, thay vi chặn hoặc xóa video các Net này sẽ  kiếm tiền quảng cáo dựa trên video của bạn vì vậy kênh của bạn sẽ " sạch" Đây cũng là một kẽ hở mới để cho chúng ta có một số lợi thế mà Metub sẽ tiết lộ trong thời gian tới cho các thành viên.

Ban Đầu:
Hiện NayDanh Mục