YQuoc.name.vn

Điều khoản Dịch vụ mới về chia % doanh thu cho YouTube Partner qua số tiền quảng cáo

Điều khoản kiếm tiền của YouTube sẽ thay đổi để cho phép bạn chia sẻ cơ hội doanh thu mới. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực vào 15-06-2015.

Chương trình Đối tác YouTube khoản

Cùng với các Điều khoản Dịch vụ của YouTube và các Chính sách Chương trình đối tác của YouTube (mỗi trong số đó có thể được cập nhật theo thời gian và được kết hợp trong tài liệu tham khảo), Các điều khoản Chương trình Đối tác YouTube sau đây áp dụng đối với sự tham gia của bạn trong Chương trình đối tác của YouTube (the " Điều khoản "). Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản. Nếu bạn không hiểu hay chấp nhận bất cứ phần nào của các Điều khoản, bạn không nên tải lên nội dung kiếm tiền trên YouTube.

 1. Doanh thu lưu hành tiền tệ. YouTube sẽ trả tiền cho bạn như sau:
  1. Doanh thu quảng cáo. YouTube sẽ trả cho bạn 55% doanh thu ròng được công nhận bởi YouTube từ quảng cáo hiển thị trực tiếp hoặc bằng YouTube hoặc một bên thứ ba có thẩm quyền về các trang xem nội dung của bạn hoặc trong hoặc trên máy nghe nhạc video YouTube cùng với các nội dung streaming của bạn. YouTube không bị bắt buộc để hiển thị bất kỳ quảng cáo cùng với video của bạn và có thể xác định loại và định dạng quảng cáo có sẵn trên dịch vụ YouTube. Để rõ ràng hơn, YouTube có quyền giữ lại tất cả các khoản thu khác phát sinh từ dịch vụ YouTube, bao gồm bất kỳ khoản thu liên quan đến quảng cáo trên trang kết quả tìm kiếm.
  2. Doanh thu thuê bao. YouTube sẽ trả cho bạn 55% tổng doanh thu thuần công nhận bởi YouTube từ phí thuê bao là do quan điểm hàng tháng hoặc watchtime nội dung của bạn như là một tỷ lệ phần trăm của các quan điểm hàng tháng hoặc watchtime của tất cả hay một phần nội dung tham gia các thuê bao có liên quan cung cấp (theo quyết định của YouTube). Nếu nội dung của bạn được bao gồm trong và được xem bởi một người dùng trong nhiều dịch vụ đăng ký, YouTube sẽ trả tiền cho bạn dựa vào việc cung cấp thuê bao với số tiền cao nhất của doanh thu thuần công nhận bởi YouTube, theo tính toán của YouTube.
 2. Yêu cầu thanh toán tài khoản. Để kiếm được hoặc nhận tiền của bất kỳ khoản thu nào dưới đây, bạn phải luôn có một tài khoản đang hoạt động AdSense liên kết với tài khoản người dùng YouTube của bạn (s) (hay phương thức thanh toán khác như yêu cầu của YouTube). YouTube không nợ bạn cho bất kỳ doanh thu có thể được kết hợp với nội dung của bạn trong bất kỳ khoảng thời gian mà bạn không có một phương pháp thanh toán hợp lệ.
 3. Điều khoản thanh toán, hạn chế và thuế . YouTube sẽ trả lại cho bạn bất kỳ khoản thu do trong khoảng sáu mươi (60) ngày sau khi kết thúc của bất kỳ tháng dương lịch, miễn là số dư bạn kiếm được ít nhất 100 USD (hoặc tương đương bằng tiền địa phương) tại thời điểm thanh toán là do. Bạn không có quyền để kiếm được hoặc nhận được bất kỳ khoản thu liên quan đến nội dung của bạn trong bất kỳ trường hợp sau đây: (a) nếu một hoặc các bên thứ ba đòi hỏi quyền lợi cho các thành phần nhất định của nội dung của bạn ngoại trừ trong trường hợp chính sách hoặc các hệ thống của YouTube hỗ trợ chia sẻ một phần doanh thu với các bạn, như được xác định bởi YouTube; (B) nếu lưu hành tiền tệ bị vô hiệu hóa trên nội dung của bạn bởi bạn hoặc YouTube; hoặc (c) sự tham gia của bạn trong Chương trình Đối tác YouTube bị đình chỉ hoặc chấm dứt theo mục 4 dưới đây.YouTube sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn nếu có những tình huống xảy ra.
 4. Chấm dứt . Một trong hai bên có thể chấm dứt các Điều khoản để thuận tiện với thông báo trước 30 ngày trước bằng văn bản đến khác (bao gồm cả thông qua phương tiện điện tử). YouTube có thể hoặc tạm ngừng hoặc chấm dứt sự tham gia của bạn trong Chương trình Đối tác YouTube ngay lập tức sau khi thông báo bằng văn bản (bao gồm cả thông qua phương tiện điện tử) nếu YouTube hợp lý xác định hoặc nghi ngờ rằng bạn đã vi phạm các Điều khoản. Để rõ ràng hơn, trong trường hợp có sự chấm dứt của các Điều khoản Điều khoản dịch vụ YouTube sẽ tồn tại và tiếp tục áp dụng để sử dụng dịch vụ của YouTube.
 5. Luật điều chỉnh . Các quy định luật pháp hiện hành và giải quyết tranh chấp của các khoản dịch vụ YouTube cũng sẽ áp dụng đối với các Điều khoản.
 6. Linh tinh . Các thuật ngữ được sử dụng nhưng không quy định tại các Điều khoản này sẽ có ý nghĩa cho các điều khoản như trong Điều khoản Dịch vụ của YouTube. Những điều khoản thay thế mọi thoả thuận trước đây hay hiện tại giữa bạn và YouTube liên quan đến Chương trình Đối tác YouTube, bao gồm bất kỳ thỏa thuận lưu hành tiền tệ trước đó đang có hiệu lực giữa bạn và YouTube kể từ ngày có hiệu quả. Trừ khi được sửa đổi bởi các Điều khoản, Điều khoản dịch vụ YouTube vẫn có đầy đủ và có hiệu lực. Đúng YouTube cho phép chỉnh sửa hoặc sửa đổi các điều khoản của dịch vụ (như mô tả trong Điều khoản Dịch vụ của YouTube) cũng sẽ áp dụng đối với các Điều khoản.
 7. Nguồn : Youtube - https://www.youtube.com/monetization_agreement?o=U

Danh Mục